Zarządzenie dyrektora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZARZĄDZENIE NR 15/2022

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 3 im. JANA BRZECHWY

 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie opłat za wyżywienie w przedszkolu

                Na podstawie art. z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2089), działając na podstawie porozumienia z Burmistrzem Krosna Odrzańskiego, obowiązujących norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym opracowanych w Instytucie Żywności i Żywienia, zatwierdzonych przez Instytut Matki i Dziecka, orientacji w cenach rynkowych żywności oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

 zarządza się co następuje:

§ 1

Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 12 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100) i obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

§ 2

Zasady wnoszenia opłat za żywienie regulują odrębne przepisy.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się referentowi w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim w sprawie opłat za wyżywienie w przedszkolu z dnia 1 grudnia 2021r.