PRZEDSZKOLE NR 3 im. Jana Brzechwy

Programy, metody nauczania

Nauczyciele Przedszkola samodzielnie podejmują decyzję w sprawie kolejności realizacji treści nauczania, proporcji czasu przeznaczonego na zapoznanie wychowanków z treściami, poszerzenia treści wskazanych w podstawie programowej.

Nauczyciele mają swobodę stosowania takich metod nauczania, jakie uważają za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne. Podjęcie decyzji podpowiada wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

Nasze metody pracy:

Główne cele wychowania przedszkolnego realizowane są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej naszego przedszkolnego

Aby powyższe cele zostały osiągnięte, zadaniem nauczycieli jest wspomaganie rozwoju, wychowywanie i kształcenie dzieci w następujących obszarach:

Zadania nauczycieli we współpracy z rodzicami

 

Zadania nauczycieli w obliczu celów nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Diagnozowanie rozwoju dzieci zadaniem nauczyciela

Zasady formułowania diagnozy

 

 

1.Program wychowania przedszkolnego :

 Program wychowania przedszkolnego  " Plac zabaw"  Wyd. WSiP (zgodny z podstawą programową).

 ,,Plac zabaw" to nowoczesny cykl do wychowania przedszkolnego stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Kompleksowa oferta materiałów dla nauczycieli trzylatków, czterolatków, pięciolatków i sześciolatków zbudowana jest na czterech filarach wynikających bezpośrednio z czterech obszarów wyróżnionych w podstawie programowej: ruchu, emocjach, bezpieczeństwie i doświadczaniu. Cykl kierowany jest do nauczycieli poszukujących spójnej koncepcji edukacyjnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nauczycieli, dla których oczywisty jest edukacyjny charakter zabawy, którzy chcą wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju i nauce, rozbudzać w nim pasje i chęć samodzielnego poznawania, odkrywania świata.

   

2. PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ 
„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”   
Program jest skierowany do najstarszych grup przedszkolaków - 5 - 6 latków, ich rodziców i opiekunów. Składa się z zajęć, które są skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonują odpowiednie rysunki, których celem jest uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego. Dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. W wyniku tych zajęć dzieci mogą usystematyzować swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, zastanowić się, w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy jest się narażonym na wdychanie dymu z papierosa.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Zajęcia pobudzają ciekawość życiową dzieci i systematyzują ich wiedzę na temat szkodliwości palenia, dzieci uczą się radzenia sobie w sytuacjach trudnych i szkodliwych. Wprowadzenia wychowania antynikotynowego jako części wychowania zdrowotnego dla tej grupy wiekowej stanowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych na rzecz kształtowania świadomych postaw antynikotynowych dzieci przedszkolnych.
 

METODYKA REALIZACJI PROGRAMU:

Realizowane treści są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz dostosowane do rozwoju poznawczego, aktywności i potrzeb dziecka.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, gdyż ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi:
       » umożliwiającymi wchodzenie w rolę,
       » kształtującymi umiejętności wyszukiwania informacji, analizowania i rozwiązywania problemów,
       » kształtującymi umiejętności właściwego rozumienia i interpretacji terminów i symboli

Działania koncentrują się na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów.